Digitalt Curriculum Vitae for

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Cand.scient. i Geografi og Historie, ph.d. i middelalderhistorie

Lektor, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

 

Linked in

 academia.edu

Email: jggj@hum.ku.dk  

Printvenlig Word-udgave af fuldt C.V. (på engelsk)

 

 Curriculum vitae for JGGJ (in English)

 

Det er altid svært at sætte et kort prædikat på sig selv. Det skyldes velsagtens, at man selv synes man er uhyre alsidig. Ikke desto mindre må den helt korte og alligevel rimeligt dækkende fagbetegnelse på mig være middelalderhistoriker og historisk geograf”. Jeg er således uddannet cand.scient. i geografi og historie fra Roskilde Universitetscenter (2004) og har i perioden 2005-2008 skrevet ph.d.-afhandling på Institut for Historie ved Syddansk Universitet i Odense om dominikanerne i middelalderens Danmark. Siden 2008 har jeg været ansat på Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet, først som videnskabelig assistent, dernæst som postdoc og fra sommeren 2013 som lektor i navneforskning med fokus på tværfaglige studier af danske stednavne integreret med især historie og geografi.

Min primære interesseperiode går fra ca. 700-1700, nok med særlig fokus på højmiddelalderen, mens jeg områdemæssigt især interesserer mig for Nordeuropa. Emnemæssigt er der ikke meget inden for ovennævnte tidsperiode og område, der ikke fænger hos mig eller ikke vil kunne gøre det, men indtil videre har jeg først og fremmest arbejdet med kloster- og kirkehistorie, samt bebyggelses- og landbrugshistorie.

Inden jeg i 1998 begyndte kandidatuddannelsen på RUC, har jeg arbejdet med kommunikation, salg, marketing og økonomi, og i den forbindelse erhvervet mig en Højere Diplomuddannelse i afsætningsøkonomi (HD-A) fra Handelshøjskolen i København. Efter adskillige års studier af og arbejde med handel og økonomi drejede min interesse i retning mod handelsøkonomisk historie, samt den samfundsmæssige og kulturgeografiske struktur og udvikling i middelalderens Nordvesteuropa og Skandinavien, herunder samspillet mellem de naturgeografiske forhold og den kulturhistoriske udvikling. Historisk geografi har da også dannet rammen om flere af mine projekter på RUC, ikke mindst specialet om “Middelalderens landbrug og bebyggelse : en statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid”, der indbragte mig en kandidatgrad i sommeren 2004. Dertil optræder emnet som det naturlige omdrejningspunkt i “Historisk-Geografisk Atlas”, som jeg udgav sammen med Peder Dam i 2008, og hvor mit speciale i øvrigt indgår i en redigeret form som atlassets tredje del.

Introduktion til specialet

 

Øvrige RUC-projekter

 

 

 

 

 Middelalderens landbrug og bebyggelse

 

 

 Historisk-Geografisk Atlas

Som nyuddannet kandidat blev jeg i vinteren 2004-2005 tilknyttet nationalparkprojektet “Kongernes Nordsjælland” som forskningsassistent med opgave at klassificere og beskrive regionens landskabstyper. Forundersøgelserne til projektet foregik som et samarbejde imellem lokalt nedsatte borgerråd og en række offentlige institutioner, hvor jeg var ansat på Institut for Geografi, Roskilde Universitetscenter, i et samarbejde med Landbohøjskolen og Frederiksborg Amt. Det nordsjællandske nationalparkforslag har i øvrigt fået Folketingets godkendelse den 17. januar 2008, men afventer fortsat igangsættelse.

 

 Landskabsanalyse KNS

 

I perioden 1. februar 2005 til 31. januar 2008 har jeg haft ansættelse som ph.d.-stipendiat på Institut for Historie, Kultur og Samfundsforhold, Syddansk Universitet Odense, hvor jeg har forsøgt at afdække Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark”. Prædikebrødrene, bedre kendt som dominikanere eller sortebrødre, kom til Norden i starten af 1200-tallet og fik stor betydning for udviklingen af det nordiske samfund på adskillige niveauer frem til reformationen. I mit ph.d.-projekt har jeg set nærmere på prædikebrødrenes samfundsrolle i høj- og senmiddelalderens Danmark på baggrund af en systematisk gennemgang af bevarede skriftlige og arkæologiske vidnesbyrd derom. Som en væsentlig del af undersøgelsen er det danske kildemateriale blevet suppleret med tilsvarende studier af det bevarede kildemateriale om Prædikantordenen fra det øvrige Norden, hvortil er lagt den relaterede forskningslitteratur med fokus på ordenens virke i Nord- og Nordvesteuropa. Ved en sådan ny og systematisk behandling af det danske kildemateriale sammenholdt med viden og teorier fra vore nabolande er det undersøgelsens formål at øge vor forståelse af, hvorfor prædikebrødrene i første omgang kom hertil, og hvilke samfundsmæssige funktioner de udførte, samt hvordan deres samfundsrolle og forhold til omverden synes at have udviklet sig igennem perioden fra den første klosteranlæggelse i 1222 frem til reformationen. En nærmere introduktion til såvel Prædikantordenen i middelalderens Norden som min ph.d. kan findes på linkene nedenfor, ligesom selve afhandlingen kan downloades i pdf-format.

Mit arbejde med middelalderens nordiske dominikanere er fortsat i perioden 2009-2013, hvor jeg af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Københavns Universitet har fået et sammenlagt 4-årigt postdoc-projekt om Dominicans in Dacia - The role of Friars Preachers in medieval Scandinavian society med base på Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet.

Centre for Dominican Studies of Dacia

 

Postdoc-projektbeskrivelse

 

 

 

 

 Ph.d.-afhandling (pdf-version)

 

Fra 1. juli 2013 har jeg fået fastansættelse på Nordisk Forskningsinstitut som lektor i navneforskning. Arbejdsopgaverne omfatter forskning, undervisning og formidling inden for disciplinen danske stednavne med særlig fokus på at integrere dette fagområde tværfagligt med eksempelvis bebyggelseshistorie, kulturgeografi og godshistorie. Som en del af dette arbejde vil jeg indgå i redaktionen af skriftserien Danmarks Stednavne med tilknytning til de endnu uudgivne områder i Nordvestsjælland. Jeg skal endvidere indgå i plejen af instituttets forskellige kildesamlinger og virke for disses brug i potentielle forskningsprojekter. Med min lektoransættelse har jeg på ingen måde kappet forbindelsen til kirke- og klosterhistorien, idet jeg både skal arbejde med gejstlige godsforhold, middelalderlige sognerelationer og klosterlige diplomsamlinger.

 

Selvom jeg i mine klosterlige studier primært har arbejdet med traditionel kildehistorie, så fornægter mine rødder i den historiske geografi sig heller ikke her. Dels har jeg som en del af projekterne kortlagt de nordiske dominikanerklostres placering inden for middelalderbyernes geografi, dels har jeg udvidet en digitaliseret kortlægning af dominikanerklostrene til at omfatte samtlige klostre af alle ordener i middelalderens Danmark (inkl. Skåne, Halland, Blekinge, Sydslesvig og Rügen). Digitaliseringen er foretaget i GIS-programmet ArcView og stilles hermed frit til rådighed for alle, der måtte ønske at benytte den og eventuelt udbygge den med egne datasæt. Nedenfor findes links til en præsentation af KlosterGIS DK, et klikbart oversigtskort med tilhørende katalog over klostrene, en interaktiv Google Map-version velegnet til mobile platforme, samt naturligvis til download af selve GIS-dataene.

 

 KlosterGIS DK : Præsentation og Katalog

 

 

 

KlosterGIS DK : Interaktivt Google Map

 

 

 

Download KlosterGIS DK > ArcView  MapInfo

Digitalisering af middelalderlige geodata har ligeledes været emnet for mine ansættelser på Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, hvor jeg i perioden 2008-09 var projektansat som videnskabelig assistent i forbindelse med en begyndende digitalisering af Danmarks Stednavne og herefter som en del af min postdoc-ansættelse 2009-2013 var tilknyttet projektet DigDag som konsulent for herreds- og sognestrukturen frem til 1688.

 

 DigDag projektintroduktion

 

 

Publikationer (nogle med links til website-udgaver, referater eller omtaler)

76. “»Them friars dash about« - Mendicant terminario in medieval Scandinavia”, i Travels and mobilities in the Midle Ages - From the Atlantic to the Black Sea, red. M. ODoherty & F. Schmieder (Turnhout: Brepols, 2015), 3-29. 

75. “Fra Lengasi til Kalvehave via Skåningehavn - Onomastisk opklaring af et eksotisk stednavnebelæg”, i Namn och Bygd - Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 2014 (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2015), 223-225.

74. Vikingetidens bebyggelse omkring Kattegat og Skagerrak - Et forsøg på kortlægning, i Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat i vikingetiden, red. A. Pedersen & S.M. Sindbæk (København: Nationalmuseet, 2015), 6-23. (Medforfattere: Peder Gammeltoft & Søren M. Sindbæk.)

73. “Z - Zeus”, i Bentes ABC - Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-årsdagen 26. marts 2015, red. B. Jørgensen & B.N. Knudsen (Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2015), 44-46.

72. “Esrum Klosters nedlæggelse”, i Esrum Klosters storhed og fald, red. J.A. Jørgensen & B. Thomsen (Esrum: Esrum Kloster, 2015), 11-37.

71. Anmeldelse af Johannes Schütz “Hüter der Wirklichkeit - Der Dominikanerorden in der mittelalterlichen Gesellschaft Skandinaviens” (2014), i Sehepunkte - Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften vol. 15:2 (2015).

70. Diplomatarium OP Dacie, kommenterede webudgivelser af middelalderlige kildebelæg vedrørende Dominikanerordenen i provinsen Dacia (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2015 ff.); fortsættende udgivelse med aktuelt 1.000 udgivne kildebelæg .

69. Mørkøv, på websitet Månedens navn’ (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2015).

68. “Friends of the friars - Confraternal relations of the Dominican Order in medieval Scandinavia”, i Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym - Religious confraternities in the Middle Ages and the Modern Era, red. D. Burdzy & B. Wojciechowska (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014), 53-68.

67. On the Baltic Crusade and the first Friars Preachers in Visby, web-artikel (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2014).

66. “The Black Friars and the Black Death - Effects of the plague on Friars Preachers in fourteenth-century Northern Europe”, i Denmark and Europe in the Middle Ages, c. 1000-1525 : Essays in honour of Professor Michael H. Gelting, red. K. Hundahl, L. Kjær & N. Lund (Farnham: Ashgate, 2014), 59-74. 

65. Teaching place-names and landscape, i Els noms en la vida quotidiana - Actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomastiques, ‘Biblioteca tècnica de política lingüística’ vol. 11, red. J. Tort i Donada & M. Montagut (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2014), Appendix, 1818-1822.

64. Brasilien, på websitet Månedens navn’ (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2014).

63. “Sporvogne i Andeby”, i På sporet - Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014, red. B. Eggert, P. Gammeltoft & R.S. Olesen (København: Museum Tusculanums Forlag, 2014), 153-165; udvidet website-version på Sydnordisk Akademi for Donaldisme. Også udgivet i BYtrafik - Medlemsblad for Sporveihistorisk Selskab 2015:1, 44-49.

62. Fr. Mathias Ripensis OP and his Sermones de tempore, indledning til webudgivet kildeafskrift foretaget af Johannes Schütz, på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2014).

61. “Who ordered the Dominicans? - Initiators behind Dominican convent foundations in Northern Europe, c. 1216-1350”, i Monastic Culture - The long thirteenth century. Essays in honour of Brian Patrick McGuire, red. L. Bisgaard & al. (Odense: University Press of Southern Denmark, 2014), 240-267.

60. Viking landscape regionality - An interdisciplinary model for regional classification of the cultural geography in medieval Scandinavia, c. 800-1300, i 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013 - Symposium proceedings, red. R. Efe, I. Atalay & I. Cürebal (Antalya: Dokuz Eylül University, 2013), 89-100.

59. Paternosterkirken i Rola Lundensis - Afprøvning og aflivning af et middelalderdansk stednavne- og kirkebelæg, i Namn och bygd - Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning vol. 101 (2013) (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2013), 115-121.

58. Frans, på websitet Månedens navn’ (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2013).

57. “Kystskov i vikingetidens og middelalderens Danmark - onomastiske og andre historisk-geografiske spor efter et sagnomspundent kystskovsbælte”, i Nøvn i strandamentanini - Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011, ‘NORNA-rapporter’ vol. 89, red. T. Jakobsen & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2013), 112-130.

56. »What Jesus means is...« - The Dominican Order as theological authority for laity and clergy in medieval Northern Europe, i Authorities in the Middle Ages. Influence, legitimacy, and power in medieval society, Fundamentals of Medieval and early Modern Culture vol. 12, red. S. Kangas, M. Korpiola & T. Ainonen (Berlin: Walter de Gruyter, 2013), 123-144.

55. Langtbortistan, på websitet Månedens navn’ (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2013). 

54. Ex necrologium de conventus OP Ripensis - From the necrology of the Friars Preachers in Ribe, kommenteret webudgivelse af middelalderligt kildeskrift på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2013).

53. Annales ordinis predicatorum de provincia Dacie - Dominican annals from the medieval province of Dacia, kommenteret webudgivelse af middelalderlige kildeskrifter på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2010-12).

52. Gøgsig : Marknavn, gårdnavn og slægtsnavn, i Vendsyssel Årbog’ 2012 (Skagen: Historisk Samfund for Vendsyssel, 2012), 51-68.

51. Johannes, dictus Kalf, hujus loci decanus - Gejstlige tilnavne i middelalderens Norden, i Binamn - Uppkomst, bildning, terminologi och  bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9-1/10 2010, ‘NORNA-Rapporter’ vol. 88, red. S. Nyström & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2012), 110-143.  

50. Gøgsig, på websitet Månedens navn’ (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2012). 

49. “Dominikanerne i Lund og augustinerne i Dalby - Mulige forbindelser, i Locus Celebris - Dalby kyrka, kloster och gård, ‘Centrum för Danmarksstudier’ vol. 28, red. S. Borgehammar & J. Wienberg (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2012), 327-333.

48. Św. Jacek i Dacja. Związki Apostoła Północy ze Skandynawią: prawdopodobieństwo, tradycja i aktualny stan wiedzy”, i Św. Jacek Odrowąż – apostoł Północnej Europy, red. A. Nocoń & A. Wuwer (Rom & Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012), 97-109.

47. “Coastal landscape development in south and central Denmark, c. 800-1600”, i ‘Proceedings of the 24th session of PECSRL : Living in landscapes - Knowledge, practice, imagination’, ‘Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis - A daļa’ vol. 66:3, red. I. Sture (Riga: Latvian Academy of Sciences, 2012), 42-53.

46. “Kirker og religiøsitet i middelalderens nordvestsjællandske købstæder”, i Middelalderens nordvestsjællandske købstæder - Fra Nordvestsjælland 2011’ (Holbæk: Historisk Samfund for Nordvestsjælland, 2012), 11-35.

45. Dacia, på websitet Månedens navn’ (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2012). Engelsk version af artiklen Why Dacia? - The background for a peculiar province namepå websitet Centre for Dominican Studies of Dacia (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2012); rumænsk oversættelse af samme, De ce Dacia? Ciuda tul nume al unei provincii, på websitet www.dracones.ro.

44. Venerunt fratres predicatores - Notes on Datings of the first Dominican Convent Foundations in Scandinavia”, i Collegium Medievale - Interdisciplinary Journal for Medieval Research’ vol. 24 (2011) (Oslo: Society for Medieval Studies, 2011), 5-22.

43. Andeby, på websitet Månedens navn’ (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2011).

42. “High medieval magnate farms in north-west Sjælland, Denmark: Analyses of magnate farms in an east Danish region, c. 1100-1400”, i Settlement and Lordship in Viking and Early Modern Scandinavia’, red. B. Poulsen & S. Sindbæk (Turnhout: Brepols, 2011), 185-194.

41. Johannes, på websitet Månedens navn’ (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2011).

40. “Monastic »islands« in medieval Denmark: Insular isolation in ideal and practice”, i Isolated Islands in Medieval Nature, Culture and Mind’, ‘The Muhu Proceedings’ vol. 2,  ‘CEU Medievalia’ vol. 14, red. T. Jørgensen & G. Jaritz (Budapest: CEU Press, 2011), 36-44.

39. “Mapping mendicant monasteries in medieval urban geography”, i Proceedings of the 14th International Conference of Historical Geographers, Kyoto 2009’, red. Kinda A., Komeie T., Minamide S., Mizoguchi T. & Uesugi K. (Kyoto: Kyoto University Press, 2010), 111-112.

38. Anmeldelse af Daniel Hobbins, “Authorship and Publicity Before Print - Jean Gerson and the Transformation of Late Medieval Learning”, i Textual Cultures: Texts, Contexts, Interpretation’ vol. 5:1 (Bloomington: Indiana University Press, 2010), 140-142.

37. Hvornår oprettedes dominikanerklosteret i Haderslev? - En genopdaget indskrift bekræfter en formodning om prædikebrødrenes ankomst, i Kirkehistoriske Samlinger’ 2010 (København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2010), 197-204.

36. -ville vikinger i Normandiet - Normanniske stednavne som kilde til vikingernes tilstedeværelse, i Otteogtyvende tværfaglige vikingesymposium’ (Højbjerg: Forlaget Hikuin, 2010), 21-34.

35. Nordvestsjællands kystbebyggelse fra vikingetid til ca. 1700, i Kystkultur - Fra Nordvestsjælland 2009’ (Holbæk: Historisk Samfund for Nordvestsjælland, 2010), 11-45. Medforfatter: Peder Dam.

34. Antvorskov Kloster, Børglum Kloster, Dueholm Kloster, Esrum Kloster, Helsingør Skt. Mariæ Kloster, Mariager Kloster, Odense Adelige Jomfrukloster, Ribe Skt. Katharinæ Kloster, Vitskøl Kloster (Bjørnsholm), Ø Kloster (Oksholm), Øm Kloster, Aalborg Gråbrødreklosterog Aalborg Helligåndskloster, på websitet 1001 fortællinger om Danmark (Kulturarvsstyrelsen, 2010).

33. “St. Hyacinth and Dacia - The Dominican «Apostle of the North» and His Relation to Scandinavia: Knowledge, Possibilities and Historical Traditions”, i Seminatore della Parola - San Giacinto Odrowaz apostolo del Nord Europa’, red. R. Fusco & A. Nocon (Todi: Tau Editrice, 2009), 107-122.

32. “Skt. Salomons Kapel - mulige spor efter dominikanere på middelalderens Bornholm”, i Bornholmske Samlinger’ 2009 (Rønne: Bornholms Historiske Samfund, 2009), 118-143.

31. “»Den gennemsnitlige torp« - Eksempler på statistiske og spatiale analysemetoder til regionale studier af torp-bebyggelser”, i Torp - som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25-27 april 2007’, ‘Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet’ vol. 11,  red. P. Dam & al. (Lund: Dialekt- och Ortnamnsarkivet, 2009), 167-185.

30. Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson [red.]: Torp - som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25-27 april 2007, ‘Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet’ vol. 11 (Lund: Dialekt- och Ortnamnsarkivet, 2009).

29. »De tiggermunke fare omkring...« - om dominikansk og franciskansk terminering blandt middelalderens landboere, i Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 (Auning: Landbohistorisk Selskab), 9-50.

28. “Dominikanske klosterhelgener i Norden - nordiske helgennavne hos dominikanerne”, i Nordiske namn - Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiske namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007’, ‘NORNA-Rapporter’ vol. 88, red. G. Kvaran & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2008), 235-248.

27. Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark, webpubliceret ph.d.-afhandling i middelalderhistorie (Syddansk Universitet, 2008).

26. KlosterGIS DK : Digitalt atlas over klostre i middelalderens Danmark, webpubliceret i HisKIS Årsskrift 2008 (HisKIS, 2008), 32-58.

25. Naturgeografi og historisk regionalitet, i Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder. Tværfagligt symposium på Aarhus Universitet 26. januar 2007, hikuin vol. 35, red. P. Gammeltoft & al. (Højbjerg: Forlaget Hikuin, 2008), 15-34.

24. Dam, Peder & Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Historisk-Geografisk Atlas, ‘Atlas over Danmark’ vol. 7 (København: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab & Geografforlaget, 2008). 

23. Helligkilder i Nordvestsjælland, appendiks til Da Himmelen kom nærmere. Fortællinger om Danmarks kristning 700-1300, Brian Patrick McGuire (København: ALFA, 2008), 239-244.

22.  Historia ordinis predicatorum in Dacia, kommenteret webudgivelse af middelalderligt kildeskrift på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2007).

21.  Bernardus Guidonis OP: Priores provinciales provincie Dacie, kommenteret webudgivelse af middelalderligt kildeskrift på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2007).

20. The role of Friars Preachers in medieval Danish society, i Dominican History Newsletter vol. 16 (Rom: Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2007), 32-37.

19. “Danske middelalderlige rydningsbebyggelser”, i ‘Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm 4.-7. maj 2006’, ‘NORNA-Rapporter’ vol. 82, red. B. Eggert & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2007), 35-59. Medforfatter: Peder Dam.

18. Broder Johannes Nyborg. Fokus på Roskildes dominikanske biskop, i Historisk Årbog for Roskilde Amt 2007 (Roskilde: Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2007), 151-164.

17. Dominikanerne i Västergötland - Konventerne i Skara og (Gamla) Lödöse betragtet som en del af Prædikantordenens nordiske provins Dacia, i Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift, red. J. Hagberg (Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2007), 159-184.

16. Om det dominikanske prædikebrødrekloster i Roskilde, i Historisk Årbog for Roskilde Amt 2006 (Roskilde: Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2006), 59-92.

15. Danske sted-bebyggelser - en bebyggelsesgeografisk undersøgelse af to danske sted-bygder (Midtsjælland og Vendsyssel), i Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.-9. mai 2004, ‘NORNA-Rapporter’ vol. 81, red. I. Særheim & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2006), 39-68. Medforfatter: Peder Dam.

14. »How about those Vikings?« - Historiske glimt fra vikingetidens Britiske Øer, i Rubicon 2006:2 (Odense: Syddansk Universitet, 2006), 14-45.

13. Nationalparkprojekt 'Kongernes Nordsjælland'. Landskabsanalyse, webpubliceret rapport (Skov & Naturstyrelsen, 2005). Medforfattere: Tine Falkentorp, Vibeke Nellemann & Ole Hjorth Caspersen.

 12. The Dominican priory and convent of medieval Roskilde, Denmark, i Dominican History Newsletter vol. 14 (Rom: Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2005), 257-278. (Artikel i PDF-format.)

11. Landbrug i 1600-tallets Nordvestsjælland - Et eksempel på regionalkomparativ analyse af matriklerne 1662 og 1688, i Landbohistorisk Tidsskrift’ 2005:2 (Odense: Landbohistorisk Selskab, 2005), 9-44.

10. Kirkerne på Tuse Næs - Variationer i middelalderens kirkebyggeri, i Fra Holbæk Amt - Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2004 (Holbæk: Historisk Samfund for Holbæk Amt, 2004), 123-141.

9. Middelalderens landbrug og bebyggelse. En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid, geografispeciale (Roskilde Universitetscenter, 2004). Engelsk sammenfatning: Agriculture and Settlement in Medieval and Early Modern Zealand.

 8. The Dominican History of Scandinavia (1): The Dominican Convents in Medieval Norway, i Dominican History Newsletter vol. 12 (Rom: Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2003), 211-221.

7.Torperne - marginale udflytterbebyggelser eller begunstigede agerbrugsbyer?, i Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift 2003:1-2 (Odense: Landbohistorisk Selskab, 2003), 101-131. Medforfattere: Peder Dam & Laura Hedemand. (Link til engelsk referat af undersøgelsen: The -thorpes.)

6. Da prædikebrødrene kom til Holbæk - Om de mulige bevæggrunde og samtidspolitiske forhold bag en dominikansk klosterstiftelse på Sjælland i starten af senmiddelalderen, i Kirkehistoriske Samlinger 2003 (København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2003), 7-35.

5.De danske torp-landsbyers jordbundsforhold, i Nordiske torp-navne. Rapport fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund 25.-28.4.2002, red. P. Gammeltoft & B. Jørgensen (Uppsala: NORNA-förlaget, 2003), 95-108. Medforfattere: Peder Dam & Laura Hedemand.

4.The Priory of the Black Friars in Holbæk, i Dominican History Newsletter vol. 11 (Rom: Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2002), 296-299.

3.Da Stavns Fjord skulle drænes - glimt fra forarbejdet til inddæmningen af Stavns Fjord på Samsø, i Århus Stifts Årbøger 2002 (Århus: Historisk Samfund for Århus Stift, 2002), 73-86.

2.Abbed Vilhelms idealer - Det viktorinsk-augustinske syn på klosterlivets formål og idealer i højmiddelalderens Danmark, i Kirkehistoriske Samlinger 2001 (København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2001), 7-36.

1.De hatformige bakkers underlag, i Geologisk Tidsskrift 2000:1 (København: Dansk Geologisk Forening, 2000), 1-2. Medforfatter: Peder Dam. Pdf-version.

 

Illustrationer til andres publikationer

Kort over jyske bebyggelser med stednavnet Starup. I: ‘Starup - Et jysk stednavn med historisk og arkæologisk potentiale’, artikel af Michael Lerche Nielsen i KUML (2014), 188.

To kort over missionsrejser i det nordlige Merovingerrige og Skt. Bonifacius rejser i Europa. I: Det kristne Europas fødsel, af Brian Patrick McGuire (Frederiksberg: Forlaget ALFA, 2014), 254-255.

11 kort over klostre i middelalderens Norden og Nordeuropa. I: Monastic Culture - The long thirteenth century. Essays in honour of Brian Patrick McGuire, red. L. Bisgaard & al. (Odense: University Press of Southern Denmark, 2014), 50, 80, 102, 118, 148, 176, 196, 218, 240, 268 og 284.

To kort over 1100-tallets Østersøregion og Mellemøsten. I: Cultural encounters during the crusades, red. Kurt Villads Jensen, Kirsi Salonen & Helle Vogt (Odense: University Press of Southern Denmark, 2013); inderforside, 77 og inderbagside.

Kort over den retslige administrationsinddeling i middelalderens Danmark. I: Mittelalterliches nordisches Recht bis 1500 - Eine Quellenkunde, Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Alterkumskunde’ vol. 73, af Dieter Strauch (Berlin & New York: De Gruyter, 2011), 284-285.

14 kort over middelalderens Danmark, Portugal og Europa. I: Korstog ved verdens yderste rand - Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 1250, af Kurt Villads Jensen (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011), 13-26.

Kort over Østersøområdet omkring 1200. I: ‘Large castles and large war machines in Denmark and the Baltic around 1200 - an early military revolution?’, artikel af Kurt Villads Jensen i Revista de História das Ideias vol. 30 (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2009), 181 og 187.

Kort over cistercienserklostre i Europa omkring 1153. I: Den første europæer : Bernard af Clairvaux, af Brian Patrick McGuire (København: ALFA, 2009), 17.

Kort over klostre i middelalderens Danmark. I: Korstog og Klosterliv - omkring Børglum Kloster, red. Marianne Corfitsen & Jørgen Jørgensen (Frederikshavn: Dafolo Forlag, 2008), 35.

Kort over Paris i Jean Gersons tid (1363-1429) og over hans rejser rundt i Europa. I: Jean Gerson and the Last Medieval Reformation, af Brian Patrick McGuire (University Park: The Pennsylvania  State University Press, 2005), x og xviii.

 

Fra New York til New Zealand - Gerningen som middelalderhistoriker kan føre mange eksotiske steder hen.

Papers ved internationale symposier og seminarer (Kort over konferencesteder)

 

Organisering af konferencer, seminarer o.lign.

“Christianisation and Standardisation, Place-Names and Perception, Cognitive Toponomy Symposium 2, Glasgow, 31.10.2014.

“Navn og navnebærer, 45. NORNA-symposium, Skagen, 01.-04.10.2014.

“Mendicant networks with lay communities, Centre for Dominican Studies of Dacia, session afholdt på International Medieval Congress (IMC), Leeds 07.07.2014.

“Monastic communication centres & Fratres regulares et irregulares, Centre for Dominican Studies of Dacia, sessioner afholdt på International Medieval Congress (IMC), Leeds 10.07.2012.

“Preachers of Poverty - Dominican mediation between Poor and Rich in the Middle Ages, Centre for Dominican Studies of Dacia, session afholdt på International Medieval Congress (IMC), Leeds 12.07.2011.

“Monks on the Move - Religious travelling in and from medieval Scandinavia, Centre for Dominican Studies of Dacia, session afholdt på International Medieval Congress (IMC), Leeds 12.-15.07.2010.

Udskiftningskort og Original-1-kort ca. 1780-1822 : Hvad kan kortene bruges til i dag?, HisKIS, København 23.10.2008.

Tværfaglig torp-konference, Torp-forum, Malmö, 25.-27.04.2007.

 

 

Deltagelse i forskningsfora, netværk og faglige styregrupper

Med tiden har jeg sammen med min medstuderende fra RUC, Peder Dam, fået kontakt til en række forskere med beslægtede interesseområder. Dette gælder ikke mindst med hensyn til landsbytypen torp’er, hvor Peder og jeg i 2003 tog initiativ til dannelsen af en tværfaglig og uformel forskningsgruppe kaldt “Torp-forum” med halvårlige møder og deltagelse af en række af landets førende inden for stednavneforskning, arkæologi, og landbrugs- og bebyggelseshistorie i Danmark og Skåne. Som en foreløbig afrunding på forum-rækken afholdtes en Tværfaglig torp-konference den 25.-27. april 2007 i Malmö. En antologi bestående af præsentationer fra konferencen og de forudgående fora, “Torp - som ortnamn och bebyggelse”, er udgivet i 2009. Ved bogpræsentationen i Lund 2010 holdt jeg et foredrag om “Torpernes datering - En forskningshistorik fra 1706 og frem til idag”.

NORNA

Som nordisk baseret navneforsker er jeg også naturligt medlem af NORNA, den Nordiska samarbetskommittén för namnforskning, der siden sin oprettelse i 1971 har haft til formål at fremme person- og stednavneforskning i de nordiske lande, herunder opmuntre til fælles forskningssamarbejde på tværs af landegrænserne, hvilket i praksis primært sker gennem afholdelsen af symposier (omtrent hvert halve år) og efterfølgende udgivelse af rapporter herfra.

 

I perioden 2006-09 har jeg siddet i bestyrelsen for Historisk Samfund for Nordvestsjælland (tidl. Historisk Samfund for Holbæk Amt), der var bygget op omkring et samarbejde imellem museer og lokalhistoriske arkiver i Nordvestsjælland, hvortil kommer alle øvrige interesserede i regionens historie - såsom undertegnede. Bestyrelsens primære opgave var at forestå udgivelsen af samfundets årbog Fra Nordvestsjælland, der er udkom fra 1907 til 2011 med et væld af artikler om alskens emner inden for Nordvestsjællands kulturhistorie. Samfundets sidste årbog udkom i 2011 og samfundet opløstes i 2014, begge dele pga. manglende finansieringsmuligheder.

 

 Artikelregister til årbogen Fra Nordvestsjælland 1907-2011

 

 

Et sæde er det også blevet til i hovedbestyrelsen for Center for Middelalderstudier på Syddansk Universitet, der er et tværfagligt forum for universitetets historikere, sprog- og litteraturforskere, etnologer, arkæologer m.fl. med særlig interesse for middelalderen. Centeret afholder åbne forskerkredsmøder og seminarer, ligesom der varetages kontakt med andre middelaldercentre i ind- og udland.

 

I 2008 er jeg tillige indtrådt i styregruppen for HisKIS (Historisk Kartografisk Informations System), som er et tværfagligt og tværinstitutionelt netværk, der har eksisteret siden 2001 og har til formål at øge kendskabet til historiske kort, luftfoto og andre historiske geodata, samt fremme en videnskabelig anvendelse af historisk-kartografisk kildemateriale, hvilket bl.a. er sket gennem en række konferencer, seminarer og workshops. En væsentlig del af HisKIS’s overordnede mål er endvidere at skabe kontakt imellem brugere af historiske kort og geodata i Danmark, samt at registrere, samle og med tiden give adgang til eksisterende digitale kortlægninger af historiske geodata. Selv er jeg primært involveret i digitaliseringen af middelalderlige geodata, hvortil jeg været medarrangør af et seminar om de praktiske anvendelsesmuligheder af udskiftningskort og Original-1-kort fra tiden omkring 1780-1822 afholdt i København i efteråret 2008.

HisKIS

 

Siden 2008 har jeg været medlem af Landbohistorisk Selskab, der har til formål at fremme og udbrede kendskabet til landbohistorisk forskning, hvilket dels sker gennem afholdelse af seminarer, dels gennem udgivelse af bøger med landbohistorisk indhold - herunder Landbohistorisk Tidsskrift (tidl. Bol og By).

 

Siden 2012 har jeg været medlem af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning (DSOM), en københavnsk baseret forening dannet i 1934 for folk af alle beskæftigelser med interesse for forskning i dansk oldtids- og middelalderhistorie. Selskabet mødes typisk seks gange om året til foredragsaftener.

Endelig har jeg siden 2014 været medlem af styrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, et selskab stiftet i 1849 med fokus på udgivelse af årbogen Kirkehistoriske Samlinger, der foruden artikler udgiver mindre kilder og aktstykker om dansk og nordisk kirke- og åndshistorie.

Af mere formelle aktuelle forskernetværk er jeg p.t. med i Øresundsregionens Historisk-Geografiske Netværk (2013-2015), der gennem afholdelse af en serie workshops og en afsluttende konference vil klarlægge, hvad der eksisterer af digitale datasæt af historisk-geografisk karakter for Sjælland og Skåne, samt diskutere hvordan disse kan anvendes på tværs af den nutidige landegrænse; netværket er sponsoreret af Einar Hansens Forskningsfond.

Desuden indgår jeg i Cognitive Toponomy Research Project (2014-2015), et netværk af forskere fra universiteterne i Glasgow, St. Andrews og København med interesse for hvordan menneskets konceptualisering af landskabet kommer til udtryk i stednavngivningen; netværket er sponsoreret af The Royal Society of Edinburgh.

 

Priser

Sammen med Peder Dam modtog jeg Rockwool-Legatet 2003, der gives til studerende ved Roskilde Universitetscenter for en ekstraordinær faglig-engageret og faglig original studieindsats. Legatbeløbet på 12.500 kr. (til hver) er for mit vedkommende blevet anvendt til studierejser i forbindelse med specialeskrivningen til universiteterne i Gent og Belfast.

 

Præsentation af andre afhandlinger og arbejdsområder

Sammen med min faste sparringspartner igennem universitetsstudiet, Peder Dam, har jeg forsøgt at inddrage det nye tekniske hjælpemiddel GIS på forskellige gamle klassiske forskningsfelter inden for historien, geografien og geologien. Det har bl.a. givet sig udslag i en digitalisering af de såkaldte ledeblokketællinger og et forsøg på at analysere disse gamle datasæt for ny geologisk viden.

 Milthers ledeblokke udsat for GIS

 

 

Som sekretær for Udby-Hørby Pastorat på Tuse Næs igennem den senere del af min studietid på RUC (2003-04) har jeg indsamlet, hvad jeg kunne finde af viden om kirkerne på Tuse Næs og deres historie.

 

 Kirkerne på Tuse Næs (artikel i FHA 2004)

 

 

 

Udby Kirkes historie og indretning (2003) 

 

 

 

Hørby Kirkes historie og indretning (2003)

   

Præsentation af min familie

Afslutningsvis er blot at nævne, at jeg bor på en økologisk bondegård i Sakskøbing på Lolland med min dejlige kæreste Sascha og vores fantastiske søn Theodor.

Salute! Sådan har jeg ikke altid set ud. For en rundtur i mit Galleria horribilis, klik på billedet. Min pragtfulde kæreste Sascha har sin egen hjemmeside, klik her for at besøge den. Thedors billedalbum vokser og vokser. Du kan kigge i det ved at klikke her.